Class Representative SQC Member
Simran Bhattarai Sabikshya Dahal
Niyukti Pokharel Alisha Budha Magar